გამოცდების ცხრილი


2010-2011 სასწავლო წლის კურაციული სწავლების გამოცდების თარიღები იხილეთ შესაბამის სასწავლო ცხრილებში